partnerji projekta laktika

Arhel

Arhel, projektiranje in inženiring d.o.o.

Podjetje Arhel d. o. o., se ukvarja z razvojem, inženiringom in izdelavo visokotehnoloških izdelkov. V zadnjih letih smo svoj razvoj usmerjali tudi v načrtovanje tehnoloških rešitve za zmanjšanje obremenitev voda in remediacije tal. Rezultat nedavnih razvojnih aktivnosti sta dva zaključena projekta programa LIFE, LIFE Stop CyanoBloom in LIFE PhamDegrade. Razvojno delo v okviru programa LIFE nadaljeujemo v z demonstracijskim projektom LIFE for Acid Whey, v katerem se posvečamo demonstraciji ekstrakcije laktoferina iz preostankov kisle sirotke.

Univerza v Ljubljani

Botehniška fakulteta

Inštitut za mlekarstvo in probiotike

Inštitut za mlekarstvo in probiotike (IML-PRO) je osrednja slovenska raziskovalno-izobraževalna ustanova na področju mlekarstva in probiotikov. IML-PRO deluje v okrilju Univerze v Ljubljani, Biotehniške fakultete, Oddelka za zootehniko. Od samega začetka leta 1961 so aktivnosti inštituta zajemale raziskave, izobraževanje (Katedra za mlekarstvo) in razvojno delo na področju proizvodnje, predelave in kakovosti mleka in mlečnih izdelkov, v 90-ih letih prejšnjega stoletja pa se je mlekarstvu pridružilo še področje probiotikov. Pri raziskovalnem delu je pozornost namenjena predvsem proučevanju mlečnokislinskih bakterij iz različnih okolij, s poudarkom na protimikrobnem delovanju, mehanizmih probiotičnega delovanja in varnosti ter proučevanju vloge prehrane, humanega mleka in probiotikov na črevesno mikrobioto ljudi in živali in zdravje. Razen tega se posvečajo razvoju funkcionalnih živil in prehranskih dopolnil, razvoju modernih analitskih metod, tehnoloških procesov za fermentirane mlečne izdelke in kontroli kemijske, mikrobiološke in senzorične kakovosti mleka in mlečnih izdelkov. Laboratorij IML-PRO je nevtralen laboratorij, ki izvaja akreditirane (LP-062) in neakreditirane preskuse za katerekoli naročnike v skladu z mednarodnim standardom ISO/IEC 17025:2005 in veljavno zakonodajo. Sodelujejo s farmacevtsko in mlekarsko industrijo, na področju kontrole kakovosti mlečnih in probiotičnih izdelkov in pri razvoju novih izdelkov.

Univerza v Ljubljani

Botehniška fakulteta 

oddelek za živilstvo 

katedra za biokemijo in kemijo živil


Raziskovalna področja Katedre za biokemijo in kemijo živil Biotehniške fakultete so:

 • Raziskave fenolnih spojin in drugih sekundarnih metabolitov iz naravnih virov
 • Oblikovanje in uporaba podatkovnih baz o sekundarnih metabolitih in o drugih parametrih kvalitete živilskih surovin in izdelkov
 • Interakcije flavonoidov z modelnimi celičnimi membranami, proteini in DNA
 • Stabilnost antioksidantov (askorbinska kislina, koencim Q10), vključenih v liposome
 • Luninescenčne metode za določanje antioksidativne aktivnosti v rastlinskih ekstraktih
 • Termofilne arheje: termično obstojne biološko aktivne spojine (antioksidanti, proteini, lipidi (arheosomi))
 • Patogene spremembe v konformaciji proteinov (sinuklein, prionski protein)
 • Ugotavljanje nevrotoksičnosti in potencialne zaščite nevronov proti oksidativnemu stresu z izbranimi polifenolnimi spojinami
 • Ugotavljanje prehajanja polifenolnih spojin preko krvno-možganske pregrade
 • Fizikalnokemijska karakterizacija aditivov v živilstvu, fenolnih kislin in nekaterih metabolitov
 • Metodologija antioksidativnih testov
 • Vpliv mikrokomponent na fizikalno-kemijske lastnosti lipidov

Univerza v Ljubljani

fakulteta za farmacijo

katedra za farmacevtsko tehnologijo

Katedra za farmacevtsko tehnologijo je usmerjena v oblikovanje učinkovin v terapevtsko učinkovite in kakovostne farmacevtske oblike (zdravila). Učitelji in sodelavci izvajajo izobraževalni proces na obeh stopnjah študijskih programov Farmacija, Industrijska farmacija in Kozmetologija. Katedra vodi področje farmacevtske tehnologije tudi na podiplomskem doktorskem študiju (Biomedicina), skupaj z Lekarniško zbornico R Slovenije in drugimi strokovnimi inštitucijami pa sodeluje pri teoretični in praktični izvedbi specialističnega izobraževanja iz oblikovanja zdravil.


Študentom posreduje znanja iz predformulacijskih študij, tehnologije izdelave farmacevtskih oblik in naprednih dostavnih sistemov, nanotehnologije, kozmetičnih izdelkov, farmacevtsko-tehnološke analitike in numeričnih simulacij nekaterih tehnoloških procesov. Raziskovalno deluje Katedra na naslednjih področjih: predformulacijske raziskave učinkovin in pomožnih snovi, trdne farmacevtske oblike (zrnca, pelete, tablete), farmacevtski disperzni sistemi (makro- in mikroemulzije, geli); farmacevtske oblike (konvencionalne in nove) s prirejenim sproščanjem in za ciljano zdravljenje (liposomi, nanodelci in nanokapsule).


Katedra tradicionalno uporablja termične, reološke in EPR ( elektronska spinska resonanca, skupaj z Inštitutom Jožef Stefan-IJS) IGC (inverzna plinska kromatografija ), AFM (mikroskopija na atomsko silo, skupaj z IJS) in SEM (vrstična elektronska mikroskopija, skupaj s Kemijskim inštitutom-KI) raziskovalne tehnike ter raziskuje relevantne lastnosti mejnih površin pri načrtovanju farmacevtskih oblik, njihovih predstopenj ali pa pri opredelitvi in kontroli njihovih sestavin. V laboratorijih Katedre se uporabljajo specifične tehnologije: liofilizacija, vrtinčna tehnika, komprimiranje, dispergiranje idr. V povezavi z LFDT Fakultete za strojništvo pa z uporabo CFD optimira tehnološki proces oblaganja pelet v Wursterjevi komori.


V svoje raziskave vključuje Katedra sodobne in multifunkcionalne ter biokompatibilne polimere za doseganje primernih tehnoloških in biofarmacevtskih parametrov.Strategija Katedre je poglobljeno sodelovanje s fakultetami, inštituti in farmacevtsko industrijo doma ter v tujini.Znanstveno in strokovno uspešnost dokazuje Katedra z objavami v priznanih mednarodnih znanstvenih revijah in s patentnimi aplikacijami, kompetentno pa sodeluje z domačo in tujo farmacevtsko industrijo.

Univerza v Ljubljani

fakulteta za farmacijo

katedra za biofarmacijo in farmakokinetiko

Na Katedri za biofarmacijo in farmakokinetiko raziskujemo procese, ki potekajo v človeškem telesu po aplikaciji zdravila. Te procese lahko razdelimo na sproščanje zdravilne učinkovine iz farmacevtske oblike, njeno absorpcijo, porazdelitev, metabolizem in izločanje (sistem LADME). Proučujemo mehanizme in kinetiko teh procesov in poskušamo opredeliti vpliv različnih dejavnikov (hrana, sočasna uporaba drugih zdravil, različna fiziološka in patološka stanja organizma, genetski dejavniki) na farmakokinetiko in farmakodinamiko zdravilnih učinkovin.


Za vrednotenje farmakokinetike spojin razvijamo različne kromatografske metode z UV/Vis, EC, fluorescenčno in MS-MS detekcijo. V okviru predformulacijskih raziskav pa proučujemo njihove fizikalno kemijske lastnosti, kot so topnost, hitrost raztapljanja, stabilnost, ionizacija, permeabilnost ter metabolične pretvorbe. Na osnovi teh parametrov in profilov sproščanja in vitro, napovedujemo lastnosti farmacevtske oblike in vivo.
S tako pridobljenim znanjem razvijamo tudi farmakokinetično-farmakodinamične modele, ki omogočajo napovedovanje kliničnih učinkov zdravil ter iskanje vzrokov za njihovo variabilnost. Ti modeli omogočajo uvedbo individualnega odmerjanja zdravil glede na posameznikove genotipske in fenotipske značilnosti. S tem vstopamo na novo in vse bolj razvijajoče se področje farmacevtskih znanosti, farmakogenetiko. Raziskave, ki so podprte z vsemi najsodobnejšimi tehnologijami, pripomorejo k učinkovitejšemu in varnejšemu zdravljenju z zdravili.

Univerza v mariboru

fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo

laboratorij za vodno biofiziko

Raziskovalna dejavnost:


Struktura vode in dinamika:
Raziskovanje medsebojnih povezav med strukturo in dinamiko hidratacije vode in hidratiziranih biomolekul, površine materialov in medsebojnih povezav z uporabo naprednejše metodologije, delovanje v daljših časovnih okvirih in trajnejšem obsegu. Eksperimentalno delo zajema spektroskopijo, določanje potenciala zeta in karakterizacijo mašenja membran.


Postopki čiščenja vode, ki temeljijo namembranskih filtracijah:

V okviru teoretičnih raziskav se uporabljajo računalniški programi za izdelavo analitičnega modela dinamike tekočin skozi membrane in načrtovanje membranskih modulov; pri eksperimentalnem delu se testira uporabnost različnih membran. Poseben poudarek bo na membranskem bioreaktorju (MBR), njegovo uporabnost pri obdelavi odpadnih voda in membranskih procesih na splošno (mikro-, ultra- in nano-filtracija, reverzna osmoza (RO, PRO), direktna osmoza (FO)).


Biomimetično čiščenje odpadkih voda in obnavljanje virov:

Raziskovanje znanstvene, tehnične, okoljske in ekonomske izvedljivosti recikliranja snovi iz vodnih virov z uporabo dostopnih razgradljivih/odstranljivih encimov. V znanstvenem smislu smo še posebej osredotočeni na razvoj, proizvodnjo in ovrednotenje novih encimskih peptidov, ki so potencialno uporabni pri razgradnji pesticidov, odstranjevanju vonja/okusa,pri preventivnem odstranjevanju fosfatov med biološkim mašenjem membran ter pri recikliranju fosforja.


Čiščenje odpadnih voda na pilotnih napravah:

Poudarek je na procesih koagulacije/flokulacije pri čiščenju odpadnih voda, kjer določujemo optimalne dodatke koagulantov/flokulantov in možnost zamenjave z novimi koagulanti/flokulanti. Poleg tega raziskujemo uspešnost elektro-koagulacije pri čiščenju različnih odpadnih vod. Metode dela vključujejo uporabo JAR-testa, kot tudi merjenje adsorpcijskih izoterm na aktivnem oglju (GAC, PAC). Preučujemo učinkovitost alg in nanodelcev pri čiščenju odpadnih voda v sodelovanju z drugimi laboratoriji.